Novinky

27.06.2017 09:11

Výhodná sleva na program DENTIST +

Zasjistíme plnou realizaci a zavedení programu DENTIST+®včetně přípravy na EET, s významnou slevou. Volejte 602423458. 

DENTIST+® je program pro komplexní zpracování agendy ordinace zubního lékaře. Program prodáváme od roku 1993 a dnes jej používá přes tisíc stomatologů. Za ta léta se z něj stal prověřený, spolehlivý a oblíbený program s kvalitním servisem a doprovodnými službami. Je to NEJMODERNĚJŠÍ stomatologický program v ČR.

 

Celý článek

—————

02.01.2017 08:02

Kalkulace roku 2017

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 2017  jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.

Nově MZ definuje náklady, které nepatří do kalulace.

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:

• penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,

• zaviněná manka,

• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami) včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,

• odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,

• pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),

• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),

• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,

• přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),

• platby za promlčené dluhy,

• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,

• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,

• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,

• výdaje na reprezentaci,

• poskytnuté dary,

• cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,

• peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem,

• platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,

• příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů statutárního orgánu právnické osoby,

• pojištění rizik a pojištění právní ochrany,

• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců,

• příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,

• náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,

• náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,

• náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),

• zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,

• náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,

• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,

• náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,

• daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,

• výplaty podílu na zisku,

• náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře.

Celý článek

—————

26.12.2015 06:46

Cenový předpis 2016

 

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 1/2016/DZP jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.

 

Celý článek

—————

29.11.2014 14:05

Kalkulace od roku 2015

Formuláře ke kalkulaci 2015 jsou vlivem změn v předpisech zcela jiné a jsou k dispozici  v nabídce "Kalkulace cen".

Celý článek

—————

17.12.2013 08:17

Cenový předpis 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014,

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví platný od 1.1.2015, který určuje mimo jiné maximální možné úhrady a povinnost dodržovat regulované ceny v ordinacích.  Cenový věstník ZDRAVOTNICTVI_cenový 2015 mz.pdf

Celý článek

—————

17.12.2013 08:14

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek jen !!! za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek jen za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

Celý článek

—————

26.12.2012 10:41

Zvýšení DPH a vliv na ordinační ceny.

Současné období je charakteristické zvyšováním sazby DPH - Od 1. ledna 2013 se zvyšuje snížená sazba DPH z 14 % na 15 %. Zároveň bude platit vyšší sazba DPH (nyní 14 %, nově 21 %) na prostředky zdravotnické techniky, lékařské přístroje, lékařský materiál, lékařský nábytek, dezinfekční roztoky, apod. V novém roce dojde tedy k výraznému zvýšení konečných cen tohoto zboží (o 7 %). Nepromítnutí těchto změn do cen, je významná podnikatelská nedbalost.

Celý článek

—————

18.01.2011 09:33

Rychlé připojení

TeamViewer.exe  Pro nouzové rychlé připojení k nám klikněte na tento odkaz.

Celý článek

—————

30.09.2010 15:08

Kontroly finančních ředitelství zdravotnických zařízení.

 

Evidujeme zvýšenou aktivitu cenových kontrol. Doporučujeme dát si do pořádku svou evidenci cen a splnění požadavků cenových předpisů.
Více v menu kalkulace cen.

Celý článek

—————

15.07.2010 21:04

Nový certifikát

Klikněte pro instalaci - obou certifikátů    

Tyto certifikáty jsou nezbytně nutné pro komunikaci s portálem VZP od 1.7.2010

Celý článek

—————


Kontakt

M studio - Manažerské poradenství, s.r.o.

Ing. Nikorjak Marian
Božkova 551 Karviná Ráj 73401


8.00 -16.00 Hod.
Telefon
602 423 459 Ing. Nikorjak Marian, Jednatel
602 423 458 Ing. Nikorjak Martin, JednatelNabídka našich služeb:

- ceníky pro ordinace
- provozní řády
- převody na S.R.O.
- změny ICP lékařů
- ekonomická školení
- změny registrací na KÚ
- e komunikace s VZP
- elektronické certifikáty
- programy pro komunikaci 
  s pojišťovnami
- průvodce zahájením
  ordinační praxe
- ocěnění ordinací

 


Diskusní téma:

Datum: 26.05.2017

Vložil: Jana Šmehlíková MUDr.

Titulek: převod na s.r.o.

Dobrý den,
mám zájem převést svou ordinaci FO na S.r.o. od 1.1.2018. MUDr. Jana Šmehlíková
smehlikova@centrum.cz

Odpovědět

—————

Datum: 25.07.2010

Vložil: Nikorjak

Titulek: Zkouška

Toto je zkušební text

Odpovědět

—————