02.01.2017 08:02

Kalkulace roku 2017

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 2017  jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.

Nově MZ definuje náklady, které nepatří do kalulace.

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:

• penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,

• zaviněná manka,

• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami) včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,

• odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,

• pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),

• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),

• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,

• přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),

• platby za promlčené dluhy,

• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,

• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,

• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,

• výdaje na reprezentaci,

• poskytnuté dary,

• cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,

• peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem,

• platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,

• příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů statutárního orgánu právnické osoby,

• pojištění rizik a pojištění právní ochrany,

• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců,

• příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,

• náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,

• náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,

• náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),

• zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,

• náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,

• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,

• náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,

• daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,

• výplaty podílu na zisku,

• náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře.

—————

Zpět


Kontakt

M studio - Manažerské poradenství, s.r.o.

M studio - Manažerské poradenství, s.r.o.
Louky č. 570 Karviná Louky 73301


8.00 -16.00 Hod.
Telefon
602 423 459 Ing. Nikorjak Marian, Jednatel
602 423 458 Ing. Nikorjak Martin, JednatelNabídka našich služeb:

- ceníky pro ordinace
- provozní řády
- převody na S.R.O.
- změny ICP lékařů
- ekonomická školení
- změny registrací na KÚ
- e komunikace s VZP
- elektronické certifikáty
- programy pro komunikaci 
  s pojišťovnami
- průvodce zahájením
  ordinační praxe