25.12.2017 10:03

Kalkulace roku 2018

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 2018  jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým- každoročně aktualuzujícím) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.

Nově je možno definovat vlastní názvosloví použivaných  nehrazených výkonů v souboru.xls

 

Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo definici  nákladů, které nepatří do kalkulace.

• penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
• zaviněná manka,
• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených
živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob,
náhrady škod a odškodnění,
• odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů
právnických osob,
• pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a
předpisů (včetně ekologických),
• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby
(zmařené investice),
• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
• přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy
(např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
• platby za promlčené dluhy,
• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,
• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů,
• výdaje na reprezentaci,
• poskytnuté dary,
• cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
• peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním
předpisem,
• platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými
orgány právnických osob,
• příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů
statutárního orgánu právnické osoby,
• pojištění rizik a pojštění právní ochrany,
• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na
celkovém počtu zaměstnanců,
• příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 %
ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 %
stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
• náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,
• náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,
• náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce
a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
• zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly
spotřebovávány,
• náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
• náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
• daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,
• výplaty podílu na zisku,
• náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře,
• zaměstnanecké benefity hrazené zaměstnavatelem (např. příspěvky na penzijní pojištění,
příspěvky na životní nebo kapitálové pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty, příspěvky na
dovolenou, příspěvky na stavební spoření, odměny při životním jubileu, apod.),
• náklady na reklamu a propagaci, u nichž není prokazatelné, že slouží k podpoře
poskytovaných zdravotních služeb, náklady na ochranné známky, náklady na
sponzorování sportovních a kulturních akcí,
• nákup nápojů a náplní do kávovarů, nápojových automatů, apod., pokud nesplňuje
podmínky pro poskytování ochranných nápojů dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
• náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně nezastupují
zaměstnavatele v mezinárodních institucích, pravidelně nekomunikují se zahraničními
obchodními partnery, pravidelně nejsou vysíláni na zahraniční cesty a v souvislosti
s plněním pracovních povinností nepracují s cizojazyčnými texty.


Přiměřeným ziskem je zejména zisk (před zdaněním) spojený s poskytováním zdravotních
služeb podléhajících věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného
majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu a na tvorbu fondů, jejichž tvorba
a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.

 

—————

Zpět


Kontakt

M studio - Manažerské poradenství, s.r.o.

M studio - Manažerské poradenství, s.r.o.
Louky č. 570 Karviná Louky 73301


8.00 -16.00 Hod.
Telefon
602 423 459 Ing. Nikorjak Marian, Jednatel
602 423 458 Ing. Nikorjak Martin, JednatelNabídka našich služeb:

- ceníky pro ordinace
- provozní řády
- převody na S.R.O.
- změny ICP lékařů
- ekonomická školení
- změny registrací na KÚ
- e komunikace s VZP
- elektronické certifikáty
- programy pro komunikaci 
  s pojišťovnami
- průvodce zahájením
  ordinační praxe