Novinky

26.12.2018 11:35

Nové formuláře 2019

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 2019  jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým- každoročně aktualuzujícím) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.Nové formuláře  jsou k dispozici v záložce kalkulace cen.

 

Nově docház k zpřísnění pohledu na náklady a ordinační dobu.

Do ceny zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby.

 

Celý článek

—————

25.12.2017 10:03

Kalkulace roku 2018

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 2018  jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým- každoročně aktualuzujícím) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.

Nově je možno definovat vlastní názvosloví použivaných  nehrazených výkonů v souboru.xls

 

Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo definici  nákladů, které nepatří do kalkulace.

• penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
• zaviněná manka,
• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených
živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob,
náhrady škod a odškodnění,
• odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů
právnických osob,
• pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a
předpisů (včetně ekologických),
• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby
(zmařené investice),
• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
• přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy
(např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
• platby za promlčené dluhy,
• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,
• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů,
• výdaje na reprezentaci,
• poskytnuté dary,
• cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
• peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním
předpisem,
• platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými
orgány právnických osob,
• příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů
statutárního orgánu právnické osoby,
• pojištění rizik a pojštění právní ochrany,
• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na
celkovém počtu zaměstnanců,
• příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 %
ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 %
stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
• náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,
• náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,
• náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce
a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
• zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly
spotřebovávány,
• náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
• náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
• daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,
• výplaty podílu na zisku,
• náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře,
• zaměstnanecké benefity hrazené zaměstnavatelem (např. příspěvky na penzijní pojištění,
příspěvky na životní nebo kapitálové pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty, příspěvky na
dovolenou, příspěvky na stavební spoření, odměny při životním jubileu, apod.),
• náklady na reklamu a propagaci, u nichž není prokazatelné, že slouží k podpoře
poskytovaných zdravotních služeb, náklady na ochranné známky, náklady na
sponzorování sportovních a kulturních akcí,
• nákup nápojů a náplní do kávovarů, nápojových automatů, apod., pokud nesplňuje
podmínky pro poskytování ochranných nápojů dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
• náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně nezastupují
zaměstnavatele v mezinárodních institucích, pravidelně nekomunikují se zahraničními
obchodními partnery, pravidelně nejsou vysíláni na zahraniční cesty a v souvislosti
s plněním pracovních povinností nepracují s cizojazyčnými texty.


Přiměřeným ziskem je zejména zisk (před zdaněním) spojený s poskytováním zdravotních
služeb podléhajících věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného
majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu a na tvorbu fondů, jejichž tvorba
a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.

 

Celý článek

—————

27.06.2017 09:11

Výhodná sleva na program DENTIST +

Zasjistíme plnou realizaci a zavedení programu DENTIST+®včetně přípravy na EET, s významnou slevou. Volejte 602423458. 

DENTIST+® je program pro komplexní zpracování agendy ordinace zubního lékaře. Program prodáváme od roku 1993 a dnes jej používá přes tisíc stomatologů. Za ta léta se z něj stal prověřený, spolehlivý a oblíbený program s kvalitním servisem a doprovodnými službami. Je to NEJMODERNĚJŠÍ stomatologický program v ČR.

 

Celý článek

—————

02.01.2017 08:02

Kalkulace roku 2017

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 2017  jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.

Nově MZ definuje náklady, které nepatří do kalulace.

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:

• penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,

• zaviněná manka,

• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami) včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,

• odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,

• pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),

• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),

• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,

• přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),

• platby za promlčené dluhy,

• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,

• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,

• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,

• výdaje na reprezentaci,

• poskytnuté dary,

• cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,

• peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem,

• platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,

• příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů statutárního orgánu právnické osoby,

• pojištění rizik a pojištění právní ochrany,

• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců,

• příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,

• náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,

• náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,

• náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),

• zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,

• náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,

• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,

• náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,

• daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,

• výplaty podílu na zisku,

• náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře.

Celý článek

—————

26.12.2015 06:46

Cenový předpis 2016

 

Formuláře pro kalkulaci dle cenového předpisu MZ 1/2016/DZP jsou připravené v nabídce Kalkulace cen. Smluvním klientům (stálým) zasíláme také poštou a elektronicky. Nesmluvní klienti (noví a nestálí) musí objednávku konzultovat telefonicky na 602423459 nebo na info@mstudio.cz. Kapacita příjmu nových objednávek je omezená.

 

Celý článek

—————

29.11.2014 14:05

Kalkulace od roku 2015

Formuláře ke kalkulaci 2015 jsou vlivem změn v předpisech zcela jiné a jsou k dispozici  v nabídce "Kalkulace cen".

Celý článek

—————

17.12.2013 08:17

Cenový předpis 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014,

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví platný od 1.1.2015, který určuje mimo jiné maximální možné úhrady a povinnost dodržovat regulované ceny v ordinacích.  Cenový věstník ZDRAVOTNICTVI_cenový 2015 mz.pdf

Celý článek

—————

17.12.2013 08:14

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek jen !!! za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek jen za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

Celý článek

—————

26.12.2012 10:41

Zvýšení DPH a vliv na ordinační ceny.

Současné období je charakteristické zvyšováním sazby DPH - Od 1. ledna 2013 se zvyšuje snížená sazba DPH z 14 % na 15 %. Zároveň bude platit vyšší sazba DPH (nyní 14 %, nově 21 %) na prostředky zdravotnické techniky, lékařské přístroje, lékařský materiál, lékařský nábytek, dezinfekční roztoky, apod. V novém roce dojde tedy k výraznému zvýšení konečných cen tohoto zboží (o 7 %). Nepromítnutí těchto změn do cen, je významná podnikatelská nedbalost.

Celý článek

—————

18.01.2011 09:33

Rychlé připojení

TeamViewer.exe  Pro nouzové rychlé připojení k nám klikněte na tento odkaz.

Celý článek

—————


Kontakt

M studio - Manažerské poradenství, s.r.o.

M studio - Manažerské poradenství, s.r.o.
Louky č. 570 Karviná Louky 73301


8.00 -16.00 Hod.
Telefon
602 423 459 Ing. Nikorjak Marian, Jednatel
602 423 458 Ing. Nikorjak Martin, JednatelNabídka našich služeb:

- ceníky pro ordinace
- provozní řády
- převody na S.R.O.
- změny ICP lékařů
- ekonomická školení
- změny registrací na KÚ
- e komunikace s VZP
- elektronické certifikáty
- programy pro komunikaci 
  s pojišťovnami
- průvodce zahájením
  ordinační praxe

 


Diskusní téma:

Datum: 26.05.2017

Vložil: Jana Šmehlíková MUDr.

Titulek: převod na s.r.o.

Dobrý den,
mám zájem převést svou ordinaci FO na S.r.o. od 1.1.2018. MUDr. Jana Šmehlíková
smehlikova@centrum.cz

Odpovědět

—————

Datum: 25.07.2010

Vložil: Nikorjak

Titulek: Zkouška

Toto je zkušební text

Odpovědět

—————